raskrižje s cestom s prednošću prolaska

(B01) označuje blizinu raskrižje na kojem vozač mora dati prednost svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik istostranična trokuta, čija je jedna stranica postavljena vodoravno, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema dolje;

obavezno zaustavljanje

(B02) označuje mjesto pred ulazom u raskrižje na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima koja se kreću cestom na koj na kojilazi ili označuje mjesto ispred prijelaza ceste preko željezničke pruge u istoj razini na kojem je vozač dužan zaustaviti vozilo i dati prednost prolaska svim vozilima što se kreću željezničkom prugom na koju on nailazi. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije. Znak ima oblik pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol »STOP« bijele boje. Znak se postavlja na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska te na mjestu na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Znaku se dodaje poprečna crta na kolniku koja označuje crtu ispred koje se vozilo mora zaustaviti;

zabrana prometa u oba smjera

(B03) označuje cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet svim vozilima u oba smjera;

zabrana prometa u jednom smjeru

(B04) označuje cestu, odnosno dio ceste, na kojem je zabranjen promet vozilima iz smjera prema kojem je okrenut znak;

zabrana prometa za sva motorna vozila osim za motocikle bez prikolice i mopede

(B05) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet svim motornim vozilima, osim motociklima bez prikolice i mopedima;

zabrana prometa za sva mozabrana prometa za autobuse

(B06) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet autobusima;

zabrana prometa za teretne automobile

(B07) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet teretnim automobilima. Ako je znaku ispod simbola kamiona upisana najveća dopuštena masa kamiona, zabrana vrijedi samo za one teretne automobile čija najveća dopuštena masa premašuje označenu;

zabrana prometa za cisterne

(B08) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari koje mogu zagaditi okoliš. Od toga je izuzeto pogonsko gorivo u spremniku ako spremnik ispunjava uvjete ECE. Simbol znaka je narančaste boje, osovina s kotačima, odnosno osovina vozila crne je boje, a dvije valovite crte plave su boje;

zabrana prometa za vozila koja prevoze eksploziv ili neke lakozapaljive tvari

(B09) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze eksploziv i neke lakozapaljive tvari. Simbol znaka je narančaste boje, a osovina vozila i kotači crne su boje;

zabrana prometa za vozila koja prevoze opasne tvari

(B10) označuje cestu, odnosno dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima koja prevoze opasne tvari. Simbol znaka narančaste je boje, a osovina vozitači crne boje;

zabrana prometa za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo

(B11) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za sva motorna vozila koja vuku priključno vozilo;

zabrana prometa za teretni automobil koji vuče priključno vozilo

(B12) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za teretne automobile koji vuku priključno vozilo;

zabrana prometa za traktore

(B13) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet traktorima;

zabrana prometa za motocikle

(B14) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet motociklima i motornim vozilima na tri kotača. Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila s pogonom na tri kotača;

zabrana prometa za mopede

(B15) označuje cestu ili, dio ceste na kojem je zabranjen promet za mopede s dva ili tri kotača. Simbol znaka može biti i u obliku motornog vozila sa pogonom na tri kotača;

zabrana prometa za bicikle

(B16) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za bicikle;

zabrana prometa za mopede i bicikle

(B17) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet mopedima i biciklima;

zabrana prometa za zaprežna vozila

(B18) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet zaprežnim vozilima;

zabrana prometa za ručna kolica

(B19) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet za ručna kolica;

zabrana prometa za sva motorna vozila

(B20) označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet svim motornim vozilima. Ovaj znak zabrane moguće je koristiti za različite vrste vozila, tako da se na znaku koriste simboli znakova od B05 do B19;

zabrana prometa za pješake

(B21) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno kretanje pješaka;

zabrana prometa za vozila čija ukupna širina prelazi određenu širinu

(B22) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima, čija ukupna širina prelazi širinu označenu na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

zabrana prometa za vozila čija ukupna visina premašuje određenu visinu

(B23), označuje cestu ili dio ceste na kojoj je zabranjen promet vozilima čija ukupna visina premašuje visinu označenu na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

zabrana prometa za vozila čija ukupna masa prelazi određenu masu

(B24) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna masa prelazi masu označenu na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određeno osovinsko opterećenje

(B25) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima s osovinskim opterećenjem većim od onoga označenog na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

zabrana prometa za vozila koja prekoračuju određenu dužinu

(B26) označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima čija ukupna dužina prekoračuje dužinu naznačenu na znaku. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

najmanja udaljenost između vozila

(B27) označuje najmanju udaljenost između vozila u kretanju koje se vozači moraju pridržavati. U znak se upisuje simboli vozila na koje se naredba stvarno odnosi. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

zabrana skretanja ulijevo

(B28) označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo;

zabrana skretanja udesno

(B29) označuje mjesto na kojem je zabranjeno skretanje udesno;

zabrana polukružnog okretanja

(B30) označuje mjesto na kojem je zabranjeno polukružno okretanje;

ograničenje brzine

(B31) označuje cestu ili dio ceste kojim se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od označene na znaku. Ako je znaku iz stavka 1. ove točke pridodana dopunska ploča na kojoj je označena vrsta motornog vozila ili masa vozila (npr. 5 t), označeno ograničenje brzine odnosi se samo na tu vrstu vozila ili na vozila čija najveća dopuštena masa prelazi označenu. Kad je znak iz stavka 1. ove točke postavljen pod znak C79 (naziv naseljenog mjesta), ograničenje brzine vrijedi za cijelo područje naselja. Brojevi na znaku dani su kao primjer, a stvarne se vrijednosti upisuju prema okolnostima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda

(B32), označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda. U simbolu znaka lijevo osobno vozilo je crvene boje;

zabrana pretjecanja za teretne automobile

(B33) označuje cestu ili dio ceste na kojem je teretnim automobilima, čija najveća dopuštena masa premašuje 3,5 t, zabranjeno pretjecanje drugih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda. Ako je znaku iz stavka 1. ove točke dodana dopunska ploča na kojoj je naznačena druga najveća dopuštena masa (npr. 5 t), zabrana se odnosi samo na one teretne automobile, čija najveća dopuštena masa premašuje naznačenu. U simbolu znaka teretni automobil je crvene boje.

zabrana prolaska bez zaustavljanja – carina

(B34) označuje blizinu carinarnice gdje se vozilo mora zaustaviti. Riječi ispisane na znaku su »CARINA – DOUANE«. Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

zabrana prolaska bez zaustavljanja – policija

B35) označuje blizinu policije gdje se vozilo mora zaustaviti. Riječi ispisane na znaku su »POLICIJA – POLICE«. Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

zabrana prolaska bez zaustavljanja – cestarina

(B36) označuje blizinu mjesta gdje se vozilo mora zaustaviti zbog napstarine. Taj se znak može upotrijebiti za označivanje blizine drugih mjesta na kojima se vozilo mora zaustaviti. U tom slučaju riječi ispisane na znaku »CESTARINA – PEAGE« (B36) zamjenjuju se odgovarajućim natpisom koji označuje razlog obveze zaustavljanja. Simbol znaka su ispisane riječi koje označuju razlog obveznog zaustavljanja;

zabrana davanja zvučnih znakova

(B37) označuje cestu ili dio ceste na kojem se uređajem na vozilu ne smiju davati zvučni znakovi, osim u slučaju neposredne opasnosti;

prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera

(B38) označuje zabranu pristupa vozila na uski dio ceste prije nego što tim dijelom prođu vozila iz suprotnog smjera. Simbol znaka ima strelicu crvene boje koja označuje smjer koji nema prednost. Znak se postavlja na mjestu s kojeg se može vidjeti dio ceste na koji se zabrana odnosi;

zabrana zaustavljanja i parkiranja

(B39) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila. Osnovna boja znaka je plava. Znak može imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

zabrana parkiranja

(B40) označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila. Osnovna boja znaka je plava. Znak može imati dopunsku ploču s ucrtanom strelicom koja se postavlja ispod znaka usporedno s uzdužnom osi ceste, koja upućuje na to da se zabrana, odnosno ograničenje označeno prometnim znakom, odnosi samo na dio ceste koji se proteže u smjeru označenom strelicom i na udaljenosti koja je označena uz strelicu;

izmjenično parkiranje

(B41) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u neparne dane. Osnovna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje;

izmjenično parkiranje

(B42) označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne dane. Osnovna boja znaka je plava, a simbol je bijele boje;

(B43) označuje prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i sl.;

(B43) označuje prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i sl.;

najmanja dopuštena brzina

(B44) označuje cestu ili dio ceste na kojoj se vozila u normalnim uvjetima moraju kretati najmanje onom brzinom (u km/h) koja je naznačena na znaku. Broj na znaku iz stavka 1. ove točke dan je kao primjer. Dopuštena najmanja brzina se upisuje u znak prema stvarnim uvjetima na cesti i potrebama sigurnosti prometa;

zimska oprema

(B45) naznačuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim motocikla, moraju imati propisanu zimsku opremu u zimskim uvjetima;

biciklistička staza

(B46) označuje stazu kojom se moraju kretati bicikli, a zabranjeno je kretanje drugim vozilima;

pješačka staza

(B47) označuje posebno izgrađenu pješačku stazu kojom se pješaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

pješačka i biciklistička staza

(B48) označuje posebno izgrađenu stazu kojom se pješaci i biciklisti moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu. Bijelom crtom na površini staze odvojena je površina za pješake od površine za bicikliste;

staza za jahače

(B49) označuje stazu kojom se moraju kretati jahači, a zabranjeno je kretanje drugim sudionicima u prometu;

obvezan smjer

(B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati; Znakovi se postavljaju na raskrižju. Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

obvezan smjer

(B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati; Znakovi se postavljaju na raskrižju. Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

obvezan smjer

(B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati; Znakovi se postavljaju na raskrižju. Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

obvezan smjer

(B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati; Znakovi se postavljaju na raskrižju. Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

obvezan smjer

(B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati; Znakovi se postavljaju na raskrižju. Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

obvezan smjer

(B50), (B51), (B52), (B53), (B54) i (B55) označuju smjerove kojima se vozila moraju kretati; Znakovi se postavljaju na raskrižju. Znakovi (B50), (B51) i (B52) postavljaju se na mjestima gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila, a znakovi (B53), (B54) i (B55) postavljaju se ispred mjesta gdje počinje obvezni smjer za kretanje vozila.

dopušteni smjerovi

(B56), (B57) i (B58) označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati;

dopušteni smjerovi

(B56), (B57) i (B58) označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati;

dopušteni smjerovi

(B56), (B57) i (B58) označuju smjerove kojima se vozila smiju kretati;

dopušteni smjerovi

(B59), »obvezno obilaženje s lijeve strane« (B60), »obavezno obila­ženje« (B61) i »kružni tok prometa« (B62) označuju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu. Znakovi se postavljaju na vrh ili rub pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjerivanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

dopušteni smjerovi

(B59), »obvezno obilaženje s lijeve strane« (B60), »obavezno obila­ženje« (B61) i »kružni tok prometa« (B62) označuju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu. Znakovi se postavljaju na vrh ili rub pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjerivanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

obvezno obilaženje s desne strane

(B59), »obvezno obilaženje s lijeve strane« (B60), »obavezno obila­ženje« (B61) i »kružni tok prometa« (B62) označuju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu. Znakovi se postavljaju na vrh ili rub pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjerivanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.

obvezno obilaženje s desne strane

(B59), »obvezno obilaženje s lijeve strane« (B60), »obavezno obila­ženje« (B61) i »kružni tok prometa« (B62) označuju kolnik ili dio kolnika kojim se vozila moraju kretati pri obilaženju pješačkih otoka, otoka za usmjerivanje prometa i drugih objekata na kolniku ili voziti u smjeru suprotno od smjera kazaljke na satu. Znakovi se postavljaju na vrh ili rub pješačkog otoka, odnosno otoka za usmjerivanje prometa ili ispred drugih objekata na kolniku ceste.